Fota: fejsbuk namieśnicy ministra abarony Ukrainy Hanny Malar

Fota: fejsbuk namieśnicy ministra abarony Ukrainy Hanny Malar

U kancy studzienia ŭ Ofisie prezidenta Ukrainy adbyłasia zakrytaja sustreča. Adna z sacyjałahičnych słužbaŭ prezientavała dla Uładzimira Zialenskaha i ludziej ź jaho najbližejšaha atačeńnia vialikaje daśledavańnie hramadskich nastrojaŭ. Padobnyja apytańni Ofis zamaŭlaje rehularna, ale hetym razam vyniki byli dla prysutnych vielmi niečakanyja.

Jak pierakonvajuć adrazu try surazmoŭcy «Ukrainskaj praŭdy», znajomyja z chodam prezientacyi, asablivuju cikavaść u kamandy Zialenskaha vyklikała niekalki pakazčykaŭ.

Pa-pieršaje, daśledavańnie pakazała pavieličeńnie kolkaści ludziej, jakija chočuć zakančeńnia vajny navat koštam niejkich kampramisaŭ z ahresaram.

Pa-druhoje, palityčnaja dynamika demanstravała vidavočnyja trendy: padzieńnie padtrymki ŭłady i prezidenta i adnačasovy rost rejtynhaŭ hałoŭnakamandujučaha USU Valeryja Załužnaha i jaho jašče navat nie stvoranaj partyi.

U Ofisie zasumniavalisia ŭ dakładnaści danych apytańnia, stroha paprasili nidzie ich nie publikavać i navat ludziam z kamandy, pa-za vuzkim kołam najbližejšych, apytańni nie pakazali.

Prezientacyja adbyłasia 24 studzienia. A ŭžo 29-ha Zialenski zaprasiŭ u Ofis Załužnaha i prapanavaŭ jamu znajści dla siabie niejkuju novuju pasadu ŭ kamandzie.

Prezident Ukrainy ŭžo nie raz za svaju kadencyju pravodziŭ padobnyja razmovy, i ŭsie papiarednija razy jahonyja apanienty, ci to premjer, ci to hienieralny prakuror, zaŭsiody zhadžalisia adyści ŭbok. Załužny staŭ pieršym, chto na takuju prapanovu adkazaŭ admovaj.

Isnuje vialikaja spakusa pryniać dźvie zhadanyja sustrečy ŭ Ofisie jak pryčynu i nastupstva. Ale heta było b vialikim spraščeńniem.

Pieršaja admova: jak uhavorvali Załužnaha 29 studzienia

Valeryj Załužny źbiraŭsia abmiarkoŭvać płany vajny na 2024 hod ź ministram abarony Rustemam Umieravym i prezidentam Uładzimiram Zialenskim. Dla paćviardžeńnia faktažu i ŭłasnych arhumientaŭ Załužny ŭziaŭ z saboj papki z dakumientami i raźlikami Hienštaba.

Spačatku jon asobna sustreŭsia ź ministram abarony. Paśla taho hałoŭnakamandujučy Uzbrojenych sił Ukrainy razam z Umieravym pajechali na Bankavuju vulicu, dzie znachodzicca Ofis prezidenta.

Razmova Zialenskaha z Załužnym była na dziva spakojnaj, ale jana zusim nie tyčyłasia płanavańnia vajny. Zialenski adkrytym tekstam paviedamiŭ Załužnamu, što vyrašyŭ pierafarmatavać vajskovuju kamandu, u pryvatnaści zamianić hałoŭnakamandujučaha USU.

Dla Załužnaha słovy prezidenta nie stali siurpryzam. Jašče raniej Zialenski krytykavaŭ hałoŭnakamandujučaha na pasiadžeńniach staŭki. Z-za hetaha ŭ vajskovych i palityčnych kołach bolš za hod abmiarkoŭvali mahčymaść zamieny Załužnaha na kamandujučaha Suchaputnych vojskaŭ USU hienierał-pałkoŭnika Alaksandra Syrskaha.

Na sustrečy 29 studzienia Zialenski nie nazyvaŭ proźvišča taho, chto moža stać novym hałoŭnakamandujučym USU. Ale daŭ zrazumieć, što bližejšaja kamanda, jakaja pracavała z Załužnym, pavinna pajści razam ź im. Pierš za ŭsio havorka išła pra načalnika Hienštaba Siarhieja Šaptału.

Akramia taho, svaje pasady i ŭpłyŭ pavinny byli b stracić ludzi z najbližejšaha akružeńnia Załužnaha, jakija va ŭnutranaj leksicy OPU ŭvachodziać u katehoryju «parachaboty». Heta, naprykład, asabisty pamočnik Załužnaha Kanstancin Bušujeŭ ci hałoŭny daradca — hienierał Viktar Nazaraŭ.

Prezident prapanavaŭ Załužnamu znajści dla siabie novaje miesca. Jak varyjant — stać daradcam pa pytańniach madernizacyi vojska.

U adkaz hałoŭnakamandujučy padziakavaŭ Zialenskamu «za ščyraść», ale ad prapanovy admoviŭsia. Jak i ad prośby samastojna pisać zajavu na zvalnieńnie. Maŭlaŭ, kali Viarchoŭny hałoŭnakamandujučy vyrašyŭ zamianić hałoŭnakamandujučaha USU — heta jaho kampietencyja i pavinna być mienavita jaho rašeńniem.

U toj ža viečar Valeryj Załužny papiaredziŭ kiraŭničy skład Hienštaba pra mahčymaje zvalnieńnie ŭ najbližejšy čas i prapanavaŭ jamu pašukać niejkaje miesca na budučyniu.

Na praciahu tydnia paśla sustrečy z prezidentam Załužny i jahonyja ludzi pražyli ŭ čakańni adstaŭki. Uvieś hety čas Ofis prezidenta i ministr abarony Umieraŭ usio jašče sprabavali ŭhavaryć hałoŭnakamandujučaha «pašukać sabie miesca» ŭ kamandzie.

Padčas adnoj z razmoŭ prapanoŭvali navat pazicyju ambasadara ŭ adnoj z krain NATA.

«Ale tut ža akazałasia, što prapanova nierealnaja. Tamu što pasoł moža być vyklučna cyvilnym, a Załužny — vajskovy hienierał. Heta značyć, jamu treba dla hetaha zvolnicca, a ŭ nas vajennaje stanovišča, heta niemahčyma», — dzielacca z «Ukrainskaj praŭdaj» krynicy z atačeńnia hałoŭnakamandujučaha USU.

Pavodle źviestak «Ukrainskaj praŭdy», u Hienštabie čakali źjaŭleńnia ŭkazaŭ ab adstaŭcy Załužnaha i Šaptały ŭ piatnicu, 2 lutaha. Napiaredadni vydańnie The Washington Post sa spasyłkaj na ŭłasnyja krynicy napisała, što ŭrad Ukrainy prainfarmavaŭ Bieły dom ab rašeńni Zialenskaha pamianiać hałoŭnakamandujučaha USU. Pavodle źviestak WP, u Biełym domie nie padtrymali płany prezidenta Ukrainy, ale i nie admaŭlali, pryznaŭšy, što Zialenski maje takoje prava.

U toj dzień, pavodle źviestak «Ukrainskaj praŭdy», u Słužbie biaśpieki Ukrainy papiaredzili rabotnikaŭ, kab jany byli hatovymi da mahčymych biesparadkaŭ u Kijevie. Niekatoryja ź dziejnych kambataŭ i kambryhaŭ va USU tady ž atrymali ad SBU prośbu bolš uvažliva sačyć za asabovym składam, kab nichto nie pakidaŭ pazicyj i nie płanavaŭ niejkich pierasoŭvańniaŭ.

Ale adstaŭka nie adbyłasia. Zatoje 2 lutaha Uładzimir Zialenski sabraŭ staŭku, kudy zaprasiŭ i Załužnaha. Prysutnyja aściarožna pryhladalisia da prezidenta i hałoŭnakamandujučaha Uzbrojenych sił. Kali abmierkavańnie dajšło da situacyi na froncie, Zialenski zvykła pieradaŭ słova Valeryju Załužnamu.

«Ludzi pryjšli trochi napružanymi, ale jany abodva pavodzili siabie tak, niby ničoha nie adbyłosia — voś prosta staŭka jak staŭka. Kali Załužny skončyŭ, Uładzimir Alaksandravič navat vokam nie mirhnuŭ, padziakavaŭ i pieradaŭ słova dalej pa kirunkach», — apisvaje abstanoŭku adzin z členaŭ staŭki.

Paśla zakančeńnia pasiadžeńnia staŭki prezident apublikavaŭ post u Telegram u absalutna kłasičnym dla jaho styli: «Pravioŭ pasiadžeńnie staŭki, abmierkavali ŭkrainskuju vytvorčaść dronaŭ, snaradaŭ, situacyju na froncie, enierhietyku i budaŭnictva fartyfikacyjnych zbudavańniaŭ».

Situacyju z Załužnym nichto z ułady paśla taho nie kamientavaŭ.

Upieršyniu fakt razvažańniaŭ nad zamienaj Załužnaha Zialenski pryznaŭ u intervju italjanskamu telekanału RAI, jakoje vyjšła ŭ noč z 4 na 5 lutaha. I tam ničoha nie było skazana adkrytym tekstam, navat samo proźvišča Załužnaha nie hučała. Zatoje prezident pačaŭ havaryć pra «vialikuju pierazahruzku», pieršaj achviaraj jakoj užo paśpieła stać ministarka pa spravach vieteranaŭ Julija Łapucina. Pra nieabchodnaść jaje vyzvaleńnia ŭ frakcyi «Słuha naroda» kažuć užo niekalki miesiacaŭ.

Sproba zamaskiravać adstaŭku Załužnaha «vialikaj pierazahruzkaj» u cełym zrazumiełaja. Ale naŭrad ci jana zmoža zrušyć fokus uvahi z vyzvaleńnia čałavieka z najbolšym uzroŭniem davieru ŭ krainie, jak taho chočuć u Ofisie prezidenta.

Fota: Ofis prezidenta Ukrainy

Fota: Ofis prezidenta Ukrainy

Sumnieŭna, što hetamu dapamahli b i davoli biestałkovyja sproby aryjentavanaj na Ofis sietki ŭpłyvu, jakaja imkniecca ačarnić Załužnaha abo vydać jaho adstaŭku jak patrabavańnie ZŠA.

Pavodle źviestak «Ukrainskaj praŭdy», padčas niadaŭniaha vizitu namieśnica dziaržsakratara ZŠA Viktoryja Nułand dała zrazumieć, što Vašynhtonu nie padabajecca ideja z adstaŭkaj Załužnaha. Adnak publična Bieły dom vusnami pamočnika Bajdena ŭ pytańniach nacbiaśpieki Salivana skazaŭ, što heta čysta ŭkrainskaje ŭnutranaje pytańnie.

«Zamiena adbudziecca dniami. Miakka, nie tak, jak usie sabie ŭjaŭlajuć. Usio budzie spakojna. Dy i Załužny ŭžo ŭnutrana pryniaŭ, što dakładna pojdzie», — robić vysnovu dla «Ukrainskaj praŭdy» adzin z vysokapastaŭlenych pradstaŭnikoŭ kamandy Zialenskaha.

«Valeryju Fiodaraviču dakładna nie patrebnyja nijakija mitynhi abo biesparadki. Kali, nie daj Boh, chtości niešta pačnie rabić, to jon tut ža vyjdzie z zaklikami, što «kali kamuści chočacca prademanstravać hieraizm, to idzicie na front»», — tłumačyć «Ukrainskaj praŭdzie» adzin z surazmoŭcaŭ u Hienštabie.

Adstaŭka Załužnaha: pryčyny

U cełym zvalnieńnie hałoŭnakamandujučaha vyhladaje jak pytańnie vyrašanaje. Ale heta nie robić jaho bolš zrazumiełym dla šyrokaj publiki. Kamunikatyŭny maksimum, na jaki navažyłasia miedyjnaja kamanda ŭłady za čas z 29 studzienia, zvodzicca da tumannaj zajavy Zialenskaha ab «pierazahruzcy» (kaho? čamu? kali?) i nie mienš ahulnych fraz daradcy kiraŭnika Ofisa prezidenta Michaiła Padalaka pra «stahnacyju situacyi».

U efiry «adzinaha marafonu» 5 lutaha Padalak zajaviŭ pra nieabchodnaść «aŭdytu vajny za dva hady» i pryniaćcie kadravych rašeńniaŭ pa jaho nastupstvach. Choć raniej jon sam jašče ŭ śniežni zapeŭnivaŭ, što lubyja razmovy pra kadravyja źmieny ŭ kiraŭnictvie USU i Hienštaba — heta ledź nie rasijskaja infarmacyjna-psichałahičnaja śpiecapieracyja.

Adkul i kali ŭ Zialenskaha źjavilisia dumki pra zamienu hałoŭnakamandujučaha? Asnovatvornyja pryčyny hetaha kanfliktu lažać na skryžavańni palityki i vajny. Sam prezident u intervju vydańniu The Sun tak apisaŭ pryrodu napružańnia pamiž im i Załužnym:

«Kali vy viedziacie vajnu, majučy na ŭvazie, što zaŭtra vy budziecie zajmacca palitykaj ci vybarami, to na słovach i na pieradavoj vy pavodzicie siabie jak palityk, a nie jak vajskoviec».

Zialenski jak palityčnaja fihura hladzieŭ i hladzić na vajnu nie tolki jak na prablemu biaśpieki, ale i jak na čysta palityčnuju. Vajna — vyznačalny faktar palityki, mienavita ad jaje vyniku budzie zaležać palityčnaje abličča Ukrainy.

Fota: fejsbuk hałoŭnakamandujučaha USU

Fota: fejsbuk hałoŭnakamandujučaha USU

Zialenski da apošniaha sprabavaŭ bačyć u Załužnym elemient svajoj viertykali. Jana pavinna była zabiaśpiečyć vynik na vajnie, jaki zatym prezident kanviertavaŭ by ŭ palityčnyja rejtynhi. Anałahična Zialenski hladzić, darečy, i na ŭsich astatnich u svajoj kamandzie, niezaležna ad taho, havorka idzie pra zvyčajnych čynoŭnikaŭ, ci pra siłavikoŭ, ministraŭ i deputataŭ — usie jany pavinny pracavać na jahony vynik.

«Z Załužnym vidavočnaja reč užo davoli doŭhi čas: Zialenski nie moža im kiravać. Załužny prosta słuchaje, robić vyhlad, što pačuŭ, a potym robić toje, što sam ličyć pravilnym.

Kali rychtavali kontrnastupleńnie, to takich historyj była masa i z raźmierkavańniem zbroi, i z płanavańniem, i z čym zaŭhodna», — tłumačyć adzin z čalcoŭ kamandy Zialenskaha.

«Ale kali hałoŭnakamandujučy ŭžo adkryta pačaŭ zajmacca palitykaj i pisać svaje kałonki ŭ zachodnich miedyja, to stała vidavočna, što jon jaŭna vyjšaŭ za miežy čysta vajskovaj pracy. Mienavita tady ŭ prezidenta vyrašyli, što treba niejak ruchacca», — dadaje surazmoŭca.

Kažučy praściej, kiraŭničy vajskovy kryzis u adnosinach Zialenskaha i Załužnaha ŭzmacniŭsia nakładańniem na čysta palityčnuju płoskaść. Asabliva kali bujnaja nastupalnaja apieracyja na poŭdni nie dała zapłanavanych vynikaŭ.

Zhodna ź niepubličnym kansensusam va ŭkrainskim hramadstvie, vajskoŭcaŭ nie krytykujuć za niejkija nierealizavanyja zadumy. Tamu, kali aburalnyja «aptymistyčnyja» płany kontrnastupleńnia dali značna bolš ścipłyja vyniki, uzrovień padtrymki USU faktyčna nie źviedaŭ źmienaŭ. A voś palityčnaja viarchuška spaŭna adčuła nastupstvy nieadpaviednaści pamiž nakručanymi ŭ «marafonie» čakańniami ad kontrnastupleńnia i jaho realnymi dasiahnieńniami.

Zhadanyja va ŭstupie sacyjałahičnyja trendy — stabilnaja padtrymka ŭ vajskoŭca Załužnaha i takoje ž stabilnaje padzieńnie ŭ palityka Zialenskaha — najdakładniejšym čynam ilustrujuć hety tezis.

U Ofisie prezidenta śviata pierakananyja, što Załužny nabyvaje palityčnuju vahu na resursach prezidenta, a ŭvieś niehatyŭ pieraciakaje da Zialenskaha. Situacyja dla apošniaha, miakka kažučy, pahroźlivaja. I inšaha vyjścia, jak šukać Załužnomu zamienu, na Bankavaj nie bačać.

Pa stanie na čas napisańnia artykuła, pavodle źviestak «Ukrainskaj praŭdy», u Zialenskaha razhladajuć dźvie kandydatury na pasadu hałoŭnakamandujučaha. Pieršaja — kiraŭnik Hałoŭnaha ŭpraŭleńnia raźviedki Kiryła Budanaŭ, druhaja — kamandujučy Suchaputnych vojskaŭ Alaksandr Syrski.

Pryznačeńnie Budanava, vidavočna, lahčej pravieści miedyjna. Jon arhanizavaŭ nie adnu bliskučuju dyviersijnuju apieracyju, ale ŭ zamknionaj sistemie USU nikoli nie płanavaŭ maštabnych apieracyj. Tamu heta pryznačeńnie moža być uspryniata nieadnaznačna.

Zatoje Syrski, jaki daŭ za žyćcio paŭtara vialikich intervju, va Uzbrojenych siłach užo ciapier kamanduje abaronaj na vielizarnych siektarach. Ale za kamandujučym Suchaputnych sił ustojliva zamacavałasia słava čałavieka, dla jakoha vykanańnie zadač važniejšaje za kolkaść pakładzienych dla hetaha žyćciaŭ.

U kanfihuracyi z kamandaj ź niekalkich realnych bajavych, prahresiŭnych kambryhaŭ pryznačeńnie Syrskaha zdajecca bolš realistyčnym. Sam ža Załužny, pavodle źviestak «Ukrainskaj praŭdy», abviaściŭ svajmu najbližejšamu asiarodździu, što ŭ vypadku adstaŭki źbirajecca zaniacca svaim zdaroŭjem. I, mahčyma, pačać vykładčyckuju dziejnaść.

***

Jakimi b urešcie ni byli pryčyny patencyjnaj adstaŭki hałoŭnakamandujučaha Załužnaha, hałoŭnaje — jakija nastupstvy jana budzie mieć.

Pa-pieršaje, užo ciapier, z-za raściahvańnia pracesu zvalnieńnia na niavyznačanyja tydni, nazirajucca prablemy z pryniaćciem važnych rašeńniaŭ i na ŭzroŭni Hienštaba, i na ŭzroŭni nižejšaha kamandavańnia. Armija nie viedaje, ci vykonvać kamandy ludziej, čyj status ciapier padviešany, ci varta słuchać tych, chto pakul hałoŭnym nie staŭ. U situacyi, kali praciŭnik akazvaje pastajanny cisk na ŭsich frantach, hetki stan spraŭ moža stać fatalnym dla kiravanaści vojskam naohuł.

«Situacyja vielmi składanaja, vydajecca vielmi małaja kolkaść bojeprypasaŭ. Hienštab ničoha ciapier nie choča vyrašać. A dla vojskaŭ hetaja paŭza — heta katastrofa», — skardziacca «Ukrainskaj praŭdzie» surazmoŭcy adnoj z bryhad na Aŭdziejeŭskim kirunku.

Pa-druhoje, palityčny praces moža źviedać kardynalnyja źmieny. Tolki, u adroźnieńnie ad 2019-ha, Uładzimir Zialenski apyniecca nie ŭ roli taho, chto zmahajecca suprać sistemy, a taho, suprać kaho zmahajucca.

Zvalnieńnie biez tłumačeńnia samaha papularnaha vajskovaha kamandujučaha ŭ krainie naniasie ŭdar pa daviery ŭsioj ułady. I ŭ pierśpiektyvie moža pieratvaryć Załužnaha ŭ mahutnuju palityčnuju fihuru.

U vypadku, kali hałoŭnakamandujučy pojdzie ŭ palityku i zmoža zastacca publičnym, hety faktar budzie nastolki adčuvalnym, što zmoža adrazu źmianić status-kvo, stvaryŭšy novy vialiki polus palityčnaha pryciahnieńnia.

Čytajcie taksama:

Čamu Zialenski choča źniać Załužnaha? Čatyry pryčyny

Zialenski prakamientavaŭ infarmacyju pra mahčymaje zvalnieńnie Załužnaha

Daradca Bajdena: ZŠA nie pavinny ŭmiešvacca ŭ pytańnie Załužnaha

Ukrainskija ŭłady prainfarmavali administracyju ZŠA ab rašeńni zvolnić Załužnaha — The Washington Post

Zachodnija miedyja ličać, što zvalnieńnie Załužnaha — pytańnie času, i aceńvajuć ryzyki

Клас
16
Панылы сорам
14
Ха-ха
5
Ого
7
Сумна
12
Абуральна
20