Uładzimir Zacharaŭ — nie tolki biznesoviec, ale i viadomy biełaruski hulec u pokier. Fota: forum.gipsyteam.ru

Uładzimir Zacharaŭ — nie tolki biznesoviec, ale i viadomy biełaruski hulec u pokier. Fota: forum.gipsyteam.ru

Na pačatku hoda ŭ efiry ANT vyjšaŭ siužet, u jakim prapahandysty prajšlisia pa znakamitym navapołackim pradprymalniku Uładzimiru Zacharavie. 

Niekali, u 90-ch, jon vyras u kampanii znakamitych biełaruskich «bananavych karaloŭ» Barysa Cłafa i Siarhieja Dumpy, jakija ź firmaj «Frutreał» zavieźli ŭ maładuju krainu bananaŭ na dziasiatki miljonaŭ dalaraŭ. Jak potym nastojvała śledstva — nie ŭsie ź ich lehalna. 

Dumpa ŭ vyniku siadzie ŭ turmu, a biznes-supolnaść budzie za vočy vinavacić Zacharava ŭ tym, što heta jon danios na svaich biznes-partnioraŭ. U kožnym razie, jamu adpomścili, i Zacharaŭ u turmie taksama pabyvaŭ. Znoŭ ža za vočy kažuć, što heta Dumpa i Cłaf padkinuli kampramatu na svajho byłoha partniora. 

Niejkuju častku kapitałaŭ biznesmienam udałosia zachavać aficyjna, vypłaciŭšy naličanuju škodu ŭ davažku da terminaŭ u kałonii. «Frutreał» praciahnuŭ pracu i isnuje da siońnia.

Paśla taho, jak ich darohi razyšlisia, kožny ź biznesmienaŭ raźvivaŭsia pa-svojmu.

Zacharaŭ sprabavaŭ zaniacca vyrabam vinaŭ, hałaŭnaja kampanija, da słova, nazyvałasia «Vinreał», mieła svaje kramy «Bachus» (u apazicyi da «Dyjanisa» Dumpy i Cłafa), ale nie ŭźlacieła.

Lepš za ŭsio Zacharavu ŭdałosia kiravańnie budaŭničaj kampanijaj. Jon sapraŭdy vielmi mocna razrośsia — bolš jak 100 tysiač kvadratnych mietraŭ pa ŭsioj krainie, 80 ź jakich u Połacku i Navapołacku. 

Samy vialikija jahony arandatar ź sietak — «Jeŭraopt». 

Chapaje i ŭłasnych handlovych centraŭ dy kirmašoŭ, płoščy ŭ jakich arandujuć ipešniki. 

Nieruchomaść Zacharava, u vyniku, i padviała pad manastyr druhi raz. 

«Siońnia pradprymalnik va ŭciokach za finansavyja machinacyi. Suprać ułaśnika padazrona vialikaj kolkaści nieruchomaści zaviedzienyja try kryminalnyja spravy. Jamu inkryminujuć lehalizacyju złačynnych prybytkaŭ, utojvańnie vyručki, niavypłatu padatkaŭ. […]

Va ŭłasnaści mužčyny ŭ Biełarusi — 68 abjektaŭ nieruchomaści, ź ich 24 bujnyja handlovyja centry. Biznesmien razdrabiŭ svoj biznes na niekalki padkantrolnych kampanij, takim čynam jon raźmiarkoŭvaŭ prybytak ad zdačy ŭ arendu. Chitraść u tym, što jon niezakonna karystaŭsia lhotnym režymam vypłaty padatkaŭ», — kazali na ANT, cytujučy DFR. 

U siužecie prahučała, što ŭ Zacharava aryštavana majomaści na 92 miljony jeŭra, i raspłata, maŭlaŭ, nieminučaja. Sam biznesoviec uciok u emihracyju. 

Fota: arendastrelets.by

Fota: arendastrelets.by

Pierakładajučy na čałaviečuju movu, DFR uchapiłasia za Zacharava praz «drableńnie» — schiemu aptymizacyi padatkaŭ, jakuju łukašenkaŭcy apošnija hady pačali ličyć niezakonnaj. 

Za «drableńnie» ŭžo šmat da kaho prychodzili — ad «Biełciažmaša» da 21 vek.

Sens u tym, što ŭ Biełarusi jość niekalki režymaŭ padatakaabkładańnia. Pa adnych, sproščanych, ty płaciš padatki z abarotu i da peŭnaj sumy (2 młn 150 tysiač rubloŭ) biez PDV, pa inšych — płaciš padatki z prybytku. 

Vybar režymu padatkaabkładańnia zaležyć ad maržynalnaści taho, čym ty zajmaješsia. Kali ŭ ciabie małaja maržynalnaść — abiraješ ahulny režym, kali vysokaja maržynalnaść, to vybiraješ sproščany režym. 

U niejki momant, kali biznes u nieruchomaści vyrastaje da vialikich pamieraŭ, u niekatorych ułaśnikaŭ źjaŭlacca spakusa rezać svaje płoščy na častki, kab jany byli dastatkova małyja, kab nie płacić PDV, i dastatkova maržynalnyja, kab było vyhadna siadzieć na sproščanym režymie. Niekatoryja rehistrujuć na siabie i na svajakoŭ status IP i na svajo IP pieradajuć (pradajuć) častku płoščaŭ, u vyniku atrymlivajučy hrošy ź mienšym abjomam padatkovaj nahruzki, čym kali b heta było na adnoj firmie. 

Na takim trapiŭsia i Zacharaŭ.

Łohika biznesu zrazumiełaja — jon imkniecca da skaračeńnia vypłaty padatkaŭ tam, dzie heta naŭprost nie zabaroniena zakonam.

Ale aptymizacyju voś u takim vyhladzie łukašenkaŭskija orhany traktujuć jak kryminał. Za takoje ŭ kamiery adpraviłasia masa narodu, paciarpieła šmat kampanij. 

Z momantu publičnych abvinavačvańniaŭ u bok Zacharava infarmacyi pra raźvićcio historyi nie było, i tolki tyja, chto mocna cikaviŭsia, viedali, što abjekty Zacharava pieradali pad źniešniaje kiravańnie, a sam jon nie viartajecca ŭ Biełaruś. 

Heta možna było adsačyć pa emacyjnych publikacyjach biznesmiena ŭ sacyjalnych sietkach, u pryvatnaści — u supołcy jahonaha zakrytaha handlovaha doma «Stralec» va «UKantakcie». 

Ale, nasamreč, kułuarna biznesoviec razharnuŭ vialikuju vajnu za svaje aktyvy, jakaja vyjaviłasia ŭ pierapiscy z orhanami ŭłady. Praŭda, vidać, biez anijakaj harantyi na zvarotnuju suviaź. 

Zacharaŭ pisaŭ listy premjeru Hałoŭčanku, kiraŭniku KDB Ciercielu, staršyni Savieta Respubliki Kačanavaj i inšym, u jakich prybiahaŭ da davoli ekstravahantnych arhumientaŭ u sprobie vyratavać svoj biznes, a taksama apisvajučy noravy načalnika Navapołackaha mižrajonnaha adździeła DFR, padpałkoŭnika Dźmitryja Zaviarženca. 

Dva takija listy akazalisia ŭ rasparadžeńni «Našaj Nivy». 

U liście da premjera Ramana Hałoŭčanki Uładzimir Zacharaŭ u asnoŭnym błytana raskazvaje sens pretenzij da jaho śledčych i praviarajučych orhanaŭ, vypinajučy vyhadnyja dla siabie fakty i ŭtojvajučy niavyhadnyja.

Asnoŭnyja jahonyja arhumienty ŭ liście da premjera — ličby škody dziaržavie i rytaryčnyja vysnovy. 

«Sa 110 000 m² nieruchomaści ŭ majoj asabistaj ułasnaści 1700 m², jakija ja jak IP zdavaŭ bolš za 10 hod […]. I ciapier, pa mierkavańni DFR i padatkovaj, ja vinavaty ŭ hetym, i nie maju pravoŭ na hetyja 1700 mietraŭ jak hramadzianin, i źjaŭlajusia fiktyŭnym ułaśnikam hetych abjektaŭ», — piša Zacharaŭ, farmalna paćviardžajučy fabułu abvinavačvańniaŭ u svoj bok. 

Raskazvaje pra toje, što nie moža vypłačvać padatki na nieruchomaść i inšaje praz aryšty, a taksama piša, što jahony padarunak horadu ŭ vyhladzie technaparku i parku adpačynku za 10 miljonaŭ rubloŭ — pad pahrozaj zryvu.

Taksama ŭ liście nazyvajecca suma naličanaj jamu škody, ź jakoj Zacharaŭ nie zhodny — 2,3 miljona rubloŭ, a taksama śpis arhanizacyj, kancavym bienieficyjaram jakich śledstva ličyć Zacharava: «TAA «Łars», TAA «Strielec-inviest», TAA «Strielec-rieał», IP Zacharaŭ V.A., TAA «Torhovyj dom «PAŁ», TAA «Soźviezdije Strielca», TAA «Profit-ZNV», TAA «Rienta-inviest», TAA «Dovierije-ZVA», TAA «Dovierije-rieał», TAA «Rieśpiekt-ZVA», TAA «Oskar-ZVA», TAA «Piersonał-rieał».

Hety list možna pračytać pa spasyłcy, my zahruzili jaho ŭ internet. 

A voś list Uładzimira Zacharava staršyni Savieta Respubliki Natalli Kačanavaj z kopijaj kiraŭniku KDB Ivanu Ciercielu našmat bolš emacyjny i bahaty na nietryvijalnyja arhumienty. 

Jon pralivaje śviatło na toje, jak kamunikujuć biznes i orhany ŭ pravincyi, a taksama da čaho moža apuskacca čałaviek u sprobie vyratavać svaje kapitały. 

U svaich biedach Zacharaŭ abvinavačvaje sasłanaha ź Minska padpałkoŭnika DFR Zaviarženca, apisvajučy, jak toj nibyta sprabavaŭ schilić Zacharava na chabar za spynieńnie spravy, adnačasova šantažujučy pahrozami pasadzić i pradprymalnika, i jahonuju siamju.

Dźmitryj Zaviarženiec

Dźmitryj Zaviarženiec

«Pavažanaja Natalla Ivanaŭna! Prosta zaraz u Navapołacku-Połacku adbyvajucca padziei, jakija (kali nie ŭmiašacca na vyšejšym dziaržaŭnym uzroŭni) buduć mieć kałasalnyja niehatyŭnyja nastupstvy dla sacyjalnaj i ekanamičnaj situacyi ŭ rehijonie.

Ambicyi i nieprychavanaja asabistaja niepryjaź načalnika Navapołackaha mižrajadździeła DFR Zaviarženca D. da mianie asabista i da subjektaŭ našaha biznesu ŭ abodvuch haradach stvarajuć pahrozu isnujučaj sacyjalnaj i ekanamičnaj stabilnaści, jakija, (u tym liku my), u kanstruktyŭnym supracoŭnictvie z orhanami viertykali ŭłady budujem dziasiatki hadoŭ», — ad samaha pačatku lista da Kačanavaj Zacharaŭ torhaje samyja rezanantnyja struny čynoŭnickaj dušy. 

Kačanava taksama šmat hadoŭ addała Navapołacku i, biezumoŭna, asabista viedaje pradprymalnika.

Zacharaŭ raskazvaje, jak adnačasova z pahrozami pasadzić śledčy z DFR nibyta prapanoŭvaŭ jamu «naładzić supracoŭnictva i vybudavać adnosiny». A taksama sproby Zaviarženca nacisnuć na palityčnuju knopku praz ananimnyja danosy na Zacharava ŭ orhany dziaržbiaśpieki, jakija, śćviardžaje pradprymalnik, ničoha supolnaha z realnaściu nie majuć i voś čamu. 

Handlovy dom «Stralec» u Połacku. Fota: arendastrelets.by

Handlovy dom «Stralec» u Połacku. Fota: arendastrelets.by

«Z ulikam značnaści dla krainy palityčnych padziej apošnich hod nie dziŭna, što ja i moj biznes nieadnarazova praviaralisia i praviarajucca na pradmiet taho, ci jość fakty: 

— udziełu mianie ci maich supracoŭnikaŭ u pratestach;

— zaklikaŭ ad mianie da pratestaŭ;

— finansavańnia mnoj struktur i asobnych ludziej u hetym kirunku. 

Takich faktaŭ niama i być nie moža», — piša Zacharaŭ Kačanavaj. 

«My nieadnarazova i ŭvieś čas dakazvajem słovam i spravaj, što my za mocnuju i kvitniejučuju Biełaruś. My nie łomim — my budujem. 

a) My adzinaja kamiercyjnaja struktura, jakoj za čas vybaraŭ 2020-ha było davierana raźmiaścić u budynku handlovaha centra, jaki nam naležyć, vybarčy ŭčastak. Vybary ŭ im sumiesnymi namahańniami ź miascovaj uładaj prajšli ŭzorna, biez najmienšych prykmiet prajaŭ pratesnaści i z abjektyŭnym vynikam u padtrymku dziejnaha kiraŭnika dziaržavy. 

b) Na 9 Maja i Dzień Niezaležnaści na ŭsich našych abjektach (jak indykatar našaha i majho asabista staŭleńnia da hetych dat) vyviešvalisia dziaržaŭnyja ściahi Biełarusi. My vyrazna i adnaznačna, publična pakazvali, z kim i za što my ŭ hetyja niaprostyja dni. 

v) U publičnaj śfiery i ŭ svaich sacyjalnych sietkach ja nieadnarazova vykazvaŭsia i pisaŭ pra tak zvanuju apazicyju nie inačaj jak sa ździekam, nazyvajučy jaje Žopazicyjaj.

A ŭ dačynieńni da asob Babaryki, Cichanoŭskaha, Łatuški ja daŭno vykazaŭ publična pazicyju i ŭ dyjałohach pradstaŭnikam śpiecsłužbaŭ acharaktaryzavaŭ hetych asob jak biadu, ź jakoj možna i treba zmahacca, kab nie dapuścić ich da ŭłady. 

h) U dačynieńni da historyi i sučasnaj prablematyki (temy Ukrainy), kaštoŭnaściaŭ hramadzianskaj supolnaści ja taksama šmatrazova i publična vykazvaŭsia, majučy poŭnaje supadzieńnie pazicyj u hetaj śfiery ź dziejnaj uładaj Biełarusi. 

Uładzimir Zacharaŭ. Fota: sacsietki

Uładzimir Zacharaŭ. Fota: sacsietki

Maja niazhoda ź niekatorymi ekanamičnymi padziejami, rašeńniami i publičnyja zajavy ab nieabchodnaści inšych šlachoŭ rašeńnia ŭ ekanomicy źjaŭlajucca adkrytymi i ŭsprymajucca ŭsimi jak narmalnaje, kanstruktyŭnaje chvalavańnie za los krainy», — praciahvaje Zacharaŭ i dzielicca detalami svajoj dziejnaści. 

«Pry kancy hoda praz prablematyku rostu cen była vysokaja imaviernaść padrychtoŭki pratestaŭ z boku subjektaŭ, asabliva pradprymalnikaŭ.

Mnohija hady raniej my paśpiachova ŭzajemadziejničali ź miascovym KDB pa spynieńni takich sprobaŭ. I hetym razam my sačyli za dziejańniami hałoŭnaha patencyjnaha arhanizatara — Šostak Taćciany (arandatara na TC «Kapitał» u Navapołacku). I nie dapuścili nijakich prajaŭ jaje dziejańniaŭ na našych abjektach.

Adnak jana naviedała mera Navapołacka, dzie prajaviła publičnuju niepavahu i abvinavaciła ŭłady krainy ŭva ŭsich mahčymych biedach, za što paśla HAUS horada i sudom była pakarana aryštam na 30 sutak», — piša Zacharaŭ. 

Ale heta abo vielmi svabodnaja traktoŭka historyi, abo śviadomaja chłuśnia. U realnaści Šostak aryštavali na vychadzie z doma, da vykankama jana nie dajechała. 

Miž tym ź lista Zacharava vynikaje, što jon na pradprymalnickuju lidarku danosiŭ, što i pryviało da jaje aryštu.

Čytajcie taksama: Połackuju pradprymalnicu aryštavali za sprobu pieradać kalektyŭny zvarot miascovym uładam

Zacharaŭ krasamoŭna, u svaim styli, apisvaje svajo bačańnie padpałkoŭnika Zaviarženca. 

«Jon publična svaim supracoŭnikam nieadnarazova zajaŭlaŭ, što «DFR — haspadary ŭ horadzie. Usie pavinny nas bajacca». Hetuju (źniešnie biaskryŭdnuju vykazanuju duraść) jon na spravie imkniecca realizoŭvać nie tolki ŭ adnosinach da subjektaŭ haspadarańnia, ale i da inšych pradstaŭnikoŭ ułady.

Usie jahonyja apieratyŭnyja temy, pieratvoranyja ŭ kryminalnyja spravy, pa vyniku nie majuć sudovych rašeńniaŭ i spynienyja SK. Ab uzroŭni jaho kanfliktnaści ź inšymi orhanami kaža chacia b fakt taho, što na dzień SK (12 vieraśnia) jaho nie puścili ŭ pamiaškańni SK i admovilisia pryniać padarunak u hetaje ich prafiesijnaje śviata.

Dziakujučy Zaviaržencu i jaho davieranaj asobie, Kisinu Eduardu (hulaku i daŭžniku navapołackamu kazino i jaho haspadaru Frałovu) usie mierapryjemstvy, jakija pravodziacca DFR sumiesna ź IMPZ pa spynieńni dziejnaści padpolnaha pokiernaha kłuba, jaki doŭhi čas pracavaŭ u pamiaškańniach kazino, skončylisia. Haspadara kazino Zaviarženiec (dziakujučy kantaktu ź im praz Kisina) adpuściŭ praz sutki. «Parašali» na traich.

U niekalkich miescach i roznym ludziam Zaviarženiec śpiecyjalna ahučyŭ (kab da mianie heta dajšło): «Kali maci i syn apynucca ŭ kletcy, Zacharaŭ sam prypaŭzie».

Što heta? Ideja ŭziać u zakładniki blizkich svajakoŭ? Mnie na hetuju pahrozu jak adreahavać?

[…] Adrazu paśla prydumanych fantazij, na mianie ŭ Čarnahoryi, dzie ja zaraz znachodžusia, nieadnarazova sprabavaŭ vyjści niejki Andrej (jaki raniej zdymaŭ u Zaviarženca jaho minskuju kvateru, a ciapier žyvie i pracuje ŭ Čarnahoryi), jakomu Zaviarženiec hatovy ahučyć prapanovu ŭ moj adras, u suviazi z čym i adpraviŭ hetaha Andreja «naładzić sa mnoj kantakt». «Rašały» ad Zaviarženca sprabujuć znajści mianie paŭsiul», — dadaje Zacharaŭ. 

I kampramietuje supracoŭnika DFR nastupnym arhumientam. 

«My vymušanyja byli vyvučyć asobu Zaviarženca ŭ publičnych dostupach.

I sa ździŭleńniem vyjavili, što ŭ jaho ŭ roznych sacsietkach mnostva staronak ź jaho fota, dzie jon šmatkroć i šykoŭna adpačyvaje ŭ Jehipcie, vałodaje darahim supiermotabajkam, i, samaje važnaje, — u jaho na staroncy ŭ sacsietcy UKantakcie na praciahu 6 miesiacaŭ pad jaho fota byŭ źmieščany padrabiazny kamientar, u jakim asudžalisia dziejańni Prezidenta Biełarusi i ahučvaŭsia zaklik adpravić vajavać va Ukrainu syna Prezidenta Biełarusi. Nie dumajem, što takoje źjaŭlajecca narmalnym dla kiraŭnika śpiecsłužby mižrajadździeła DFR», — źviartaje ŭvahu Zacharaŭ. 

«Naša Niva» nie moža ni paćvierdzić, ni abvierhnuć abvinavačvańni, jakija Zacharaŭ vykazvaje na adras Zaviarženca.

Pračytać całkam pra detali jahonych uzajemaadnosin z pałkoŭnikam možna ŭ liście, jaki my dałučajem. 

A my ŭ zaviaršeńnie akcentujem uvahu tolki na varyjantach vychadu ź situacyi, prapanavanych Zacharavym — Kačanavaj i Ciercielu. 

«My hatovy vystupić hienieralnymi sponsarami Nacyjanalnaha alimpijskaha kamiteta i zabiaśpiečyć vykanańnie zadač, pastaŭlenych Prezidentam u spartyŭnaj halinie. My budziem hanarycca, kali heta (vychavańnie alimpijskich čempijonaŭ-biełarusaŭ) budzie vykanana z našym udziełam», — prapanuje Zacharaŭ i praciahvaje. 

«My ažyćciavili pieramovy z zacikaŭlenymi bakami i hatovy byli vystupić z prapanovaj da kiraŭnika dziaržavy ab mahčymaści (jaho dazvole) prodažu nam handlovaha centra «Dana moł» u Minsku (bo hety subjekt znachodzicca ŭ pieraliku, prodaž jakich mahčymy tolki sa zhody Prezidenta).

My ščyra imknulisia zasłužyć hetaje prava ŭ Kiraŭnika Dziaržavy.

Taki značny abjekt, moža, i pavinien naležać biełaruskamu subjektu, a nie inšaziemcam, i prynosić całkam karyść krainie ad dziejnaści ŭ im, a nie vyvodzić vyniki (dyvidendy i prybytak) ad hetaj dziejnaści za miežy krainy.

Dziejańni, ambicyi Zaviarženca, jaho kryŭda za «ssyłku ŭ hłuchmień sa stalicy» (ź jaho słoŭ), jaho adkrytaje žadańnie prosta naškodzić, nanieści škodu mnie i maim subjektam, a nie vykanać svaju pracu ŭ intaresach dziaržavy, nie dajuć mahčymaści vykanać usie vyšej zhadanyja prajekty, značnyja dla nas i krainy», — reziumuje Zacharaŭ. 

Nakolki «Našaj Nivie» viadoma, topavyja čynoŭniki zastalisia hłuchija da zvarotaŭ navapołackaha biznesmiena, i stan spraŭ u jaho nie źmianiŭsia — abjekty, jakimi jon vałodaŭ, pieradadzienyja ŭ časovaje dziaržaŭnaje kiravańnie, arandatary ciapier płaciać arendu niepasredna łukašenkaŭcam, a Zacharaŭ praciahvaje adsiedžvacca ŭ emihracyi. 

Razmaŭlać z aŭtaram «Našaj Nivy» na temu hetych listoŭ Uładzimir Zacharaŭ admoviŭsia. 

Što datyčyć asoby padpałkoŭnika Dźmitryja Zaviarženca, to abaznanyja surazmoŭcy «Našaj Nivy» paćvierdzili, što jahonaja historyja ŭ Minsku skončyłasia paśla taho, jak biznesmieny zavalili orhany ŭłady i kadravyja słužby skarhami na jaho. Za ruku jaho nie złavili, ale sa stalicy sapraŭdy vysłali ŭ Navapołack. 

Imavierna, hetuju historyju viedaje i Zacharaŭ, jaki pajšoŭ dziejničać tymi ž mietadami, ale ŭ adzinocie. 

Kali vy ličycie važnym materyjały, jak hety, kali łaska, padtrymajcie našu pracu praz Patreon pa spasyłcy nižej.

Čytajcie taksama:

Jak 398 jeŭra pieratvarylisia ŭ 5 miljonaŭ. Sprava Apsita: kamu i čamu padyhrali rasśledavalniki? 

Kaho i čamu zdaŭ Raman Pratasievič. Heta historyja pra toje, jak adno fota moža źmianić usio žyćcio. Mnoha žyćciaŭ 

Druhoje pryšeście Kanaplova: Łukašenka viarnuŭ u favor byłoha najlepšaha siabra, jaki jaho ledź nie skinuŭ

Paśpiachovaja startapierka ci baranesa Miunchhaŭzien? Jak Taćciana Zareckaja trapiła ŭ Abjadnany kabiniet i čamu jana jaho pakinuła

Клас
29
Панылы сорам
22
Ха-ха
51
Ого
14
Сумна
14
Абуральна
40