Ilustracyi: Jarasłaŭ Kirviel / MOST

Ilustracyi: Jarasłaŭ Kirviel / MOST

Jak mužčyny zadavalniajuć seksualnyja patreby i žadańni ŭ źniavoleńni

— Jość try varyjanty ŭ turmie: masturbacyja, seks pa SMS i samaje nizkaje — vykarystańnie mužyka. Ale adzin z samych raspaŭsiudžanych sposabaŭ zadavalnieńnia — heta masturbacyja, — raspaviadaje Vasil. — Masturbacyja patrebnaja, i jana ahulnapryniataja ŭ źniavoleńni. Naprykład, kali ja na voli zajaŭlu, što masturbiruju — heta budzie ličycca niedarečnym. A ŭ źniavoleńni na takija temy razmaŭlajuć spakojna. Kožny razumieje, usie heta prachodzili tamaka. I ŭsie razumiejuć, što ŭ luboha mužyka ad 18 da 70 hadoŭ jość patreba ŭ seksie.

Uźnimać temu masturbacyi ŭ miescach źniavoleńnia možna, ale praviły ŭ adnosinach da jaje adroźnivajucca ŭ zaležnaści ad miesca źniavoleńnia. Vasil zaznačyŭ, što ŭ kałonii ŭsio našmat praściej, čym u turmie.

Masturbacyja ŭ turmie

Kab pamasturbiravać u turmie, nieabchodnyja try važnyja rečy: parus, peŭny dzień i płakaty.

— Jak heta adbyvajecca ŭ turmie, tut važna zrazumieć, jak vyhladaje chata (turemnaja kamiera — MOST) u turmie. Jak praviła, heta nievialikaje pamiaškańnie na 6—10 čałaviek z adnoj prybiralniaj. Tualet začyniajecca tak zvanym parusam (štorkaj — MOST). Parus robicca zvyčajna z pakietaŭ, kab čałaviek adčuvaŭ siabie ŭ adzinocie, kali vykarystoŭvaje tualet pa pramym pryznačeńni. Parus pavinien być abaviazkova, tolki ź im tualet možna vykarystoŭvać dla masturbacyi.

Kali jość parus, možna abrać dzień. U turmie hety dzień mohuć nazyvać pa-roznamu: «Dzień drakona», «Dzień čaćviarha», «Dzień piatnicy». Samy papularny dzień — heta čaćvier. Čamu mienavita čaćvier, Vasil nie viedaje.

— U našaj kamiery my vyrašyli, što čaćvier budzie dniom samazadavalnieńnia. Ale ŭ vyniku čaćvier raściahnuŭsia na čaćvier, piatnicu i subotu.

Zaklučny elemient — heta płakaty.

— Jak u źniavolenych atrymlivajecca zdabyć płakaty z aholenymi dziaŭčatami — heta asobnaja historyja, — kaža Vasil. — Palityčnym źniavolenym u biełaruskich turmach z 2020 hoda praktyčna ničoha nielha vypisvać. Tamu my źviartajemsia pa hetych pytańniach da krytčykaŭ (viazień z pryvilejami — MOST). Krytčyki — heta tyja zeki, jakim možna ŭ turmie ŭsio.

Krytčyki ŭ turmie dapamahajuć dastać toje, što zvyčajny viazień atrymać nie moža. I heta ŭsio, kaniečnie ž, biaspłatna, bo ŭ turmie niama ničoha płatnaha.

— Kab atrymać ad krytčyka płakaty, treba napisać jamu malavu (zapiska, list — MOST), jakaja adpraŭlajecca jamu praz «tałčok». U liście nichto nie napiša: «Skiń mnie parnuchu». Dla płakataŭ z aholenymi žančynami taksama jość svoj turemny słenh. Zvyčajna pišuć: «Skiń fatahrafiju mersedesa», tamu što značok mersedesa padobny da strynhaŭ.

Vasil kaža, što vybar płakataŭ u krytčykaŭ vielmi vialiki, bo im u turmu prychodziać časopisy Playboy.

— Ja nie viedaju, jak jany ich dastajuć, ale vybar vielizarny. Kab b vy razumieli nakolki: była takaja situacyja, kali my napisali malavu krytčyku, ci jość u jaho fatahrafii mersedesa. Jon adkazvaje: «Jość, što treba?» My jamu adkazali, što nam patrebny płakaty z Maksim, Pussycat Dolls i jašče niejkija tam, nie pamiataju ŭžo. Usiaho z chaty vybrali čatyroch dziaŭčat. I praz chvilinu zeki nam adpravili try płakaty z čatyroch zamoŭlenych. My vykazali zdahadku, što ŭ ich tamaka cełaja biblijateka parnuchi. Ja tam byŭ karalom: pieršachod z čatyrma płakatami.

Nie ŭsie prytrymlivajucca praviłaŭ

— Kali ŭ ciabie jość parnucha, vyznačany dzień i jość parus, to ŭ pryncypie ŭsio. Źbirajecca chata, i pa čarzie ŭsie chodziać u prybiralniu. Usio heta adbyvajecca ŭnačy, bo praz raptoŭnyja šmony płakaty ŭ prybiralniu my viešali tolki ŭviečary.

Ale nie ŭsie ŭ kamiery zaŭsiody prytrymlivalisia praviłaŭ. Zvyčajna heta adbyvałasia z maładymi chłopcami, jakich jašče nie aznajomili z usimi praviłami kamiery.

— Byli ludzi, jakija zajmalisia hetaj temaj na narach. Heta byli niejkija małaletnija chłopcy, jakim chaciełasia vielmi mocna. Nu, heta zusim nie ajs, jość ludzi, u jakich prablemy sa snom, i jany ŭsio heta čujuć. Tamu my vyznačali dni, maŭlaŭ, voś, chłopcy, ciarpicie da hetych dzion, voś vam płakaty, i ŭnačy idzicie masturbirujcie.

Vasil kaža, što ŭsio zaležyć ad arhanizavanaści samoj turemnaj kamiery.

— Kali mužyki ŭ chacie daŭno žyvuć razam, to jany damaŭlajucca. Ale ja havaru pra svaju kamieru, u inšych usio moža być inakš. Chata — mini-dziaržava sa svaimi zakonami i praviłami.

Porna ŭ turmie zabaroniena

U kožnaj kamiery jość zbor praviłaŭ, dzie jość punkt ab tym, što pradukcyja adkrytaha charaktaru ŭ turmie zabaronienaja.

— Niejak u nas u kamiery byŭ šmon (nadhlad — MOST), šmony naohuł časta byvajuć, tamu płakaty zvyčajna ja chavaŭ, a ŭ prybiralniu viešaŭ tolki ŭviečary ŭ peŭnyja dni. Ale adnojčy ich znajšli.

Prykińcie, u «palityka» znajšli parnuchu, čatyry zdaraviennyja płakaty. Ale mnie pašancavała, lahavy (supracoŭnik orhanaŭ unutranych spraŭ — MOST ) tolki paśmiajaŭsia i skazaŭ: «Dobry vybar». U vyniku ŭsie płakaty zastalisia ŭ mianie.

Seks u kałonijach

Vasil ličyć, što ŭ kałonii z masturbacyjaj usio našmat praściej.

— U kałonii ŭsio našmat praściej. Za košt taho, što kałonija vialikaja, ty možaš vybrać sabie lubuju prybiralniu. My žyli ŭ baraku na try pavierchi, u našym atradzie było 70 čałaviek, a ŭ łakacyi — kala 700 čałaviek. Ty možaš razmaŭlać z kim zaŭhodna, a ŭ turmie z kamiery ty vyjści nie možaš i 24/7 znachodzišsia ź inšymi źniavolenymi.

U kałonii niama praviłaŭ masturbacyi, raskazvaje Vasil.

— Zrazumieła, što dniom hetaha nie robiać, heta robiać nočču. Ty možaš prychodzić unačy ŭ tualet i masturbiravać. U kałonii hetaja tema asabliva nie ŭźnimajecca, tut nie vyznačajuć dzień, i niekatoryja prybiralni začyniajucca. U kałonii ŭsio adzin u adzin tak, jak u vojsku. Kožny ****** [masturbiruje], jak jon choča.

«Pieŭni» ŭ źniavoleńni

Za ŭvieś čas, jaki Vasil pravioŭ u źniavoleńni, jon ni razu nie sutyknuŭsia z prymusam kahości da seksu.

— Ja navat nie čuŭ ni razu, kab kahości prymušali da seksu. Viedaju, što heta zładziejskaja tema. Musić, u Savieckim Sajuzie heta było raspaŭsiudžana nastolki, što my ŭsie pra heta viedajem i, traplajučy ŭ turmu, dumajem, jak by nie patrapić pad hety statut. Va ŭsich byli hetyja stereatypy. Ja za hod biełaruskaj turmy navat nie čuŭ pra heta.

A ci možna abyścisia biez masturbacyi ŭ turmie

Vasil ličyć, što seksualnaje zadavalnieńnie — heta vielmi važny aśpiekt u źniavoleńni.

— U kałonii jašče dobra, ale ŭ chacie ŭ turmie, na žal, ciabie chvaluje, ci *** [masturbiravaŭ] inšy čałaviek. Reč u spakojnym maralnym stanie, a kali vyznačana miesca i čas, tabie praściej. Naprykład, kali ŭ kamieru zachodzili maładyja chłopcy, jany spačatku saromielisia pra heta spytać, nie masturbiravali. A pa miedycynskich nazirańniach, kali ŭ ciabie niama seksu abo masturbacyi na praciahu dvuch miesiacaŭ, ty pačynaješ stanavicca bolš razdražnionym. I heta praŭda. Chłopcy z časam stanoviacca bolš ahresiŭnymi, usia chata heta adčuvaje.

Tamu vielmi važna vyznačyć dzień, ličyć Vasil, kab čałavieku ŭ kamiery było spakajniej.

— Adzin razdražniony zek u zamknionaj prastory, ź jakim ty jasi, śpiš, chodziš u tualet, — heta prablema.

Seks pa SMS-kach. Adnosiny ź dziaŭčatami ŭ turmie

U turmie jość mahčymaść pierapisvacca i «stelefanoŭvacca» ź dziaŭčatami z žanočych kamier.

— U hrodzienskaj turmie jość žanočyja kamiery, pra heta viedajuć usie, tamu što dziaŭčaty vielmi lubiać vychodzić u efir (havaryć praz hofr u prybiralni — red. MOST).

Vasil raskazvaje, što źniavolenyja, jakija doŭha znachodziacca ŭ turmie, mohuć zavieści adnosiny z supraćlehłym połam.

— Byŭ u nas adzin krytčyk, jaki zakachaŭsia ŭ babu na trecim paviersie. I jany ŭvieś čas razmaŭlali. Jon joj taki: «Mašul, pryvitańnie, što čuvać?» A Mašula ŭ hety čas siadzić na ŭnitazie: «Ja zjeła niejkuju chierniu, siadžu na «tałčku» ciapier». I jon joj adkazvaje: «Zrazumieła, moža tabletak dasłać?»

Vasil kaža, što zakachanyja viaźni tak mohuć razmaŭlać hadzinami. Pry hetym linija ŭvieś čas zaniataja, i nichto inšy nie moža pahutaryć.

— I samaje žorstkaje toje, što ich razmovu čujuć usie. Heta značyć, jany nikoli nie bačylisia, ale pry hetym sustrakajucca, i adnosiny ŭ ich surjoznyja. Jany mohuć raŭnavać, łajacca praz hofru.

Zeki vykarystoŭvajuć pa maksimumie hetuju mahčymaść znosin z procilehłym połam, im pa barabanie, što ich mohuć čuć.

Asabisty vopyt Vasila

Vasil pastaviŭ sabie na metu — pasprabavać u turmie mnohaje, navat pabudavać adnosiny sa źniavolenaj.

— Ja pastaviŭ na metu nakont dziaŭčat — dajści da seksu praz SMS-ki. Heta jak seks pa telefonie, tolki z dapamohaj malaŭ. U mianie taksama byŭ raman ź dziaŭčynaj, ale jana mianie raźviała. Jana akazałasia nie takoj, jak pra siabie kazała.

Vasil ličyć, što znajści dziaŭčynu ŭ turmie nie składana, bo ŭsie viedajuć, dzie i chto siadzić.

— Kali ty traplaješ u kamieru, tabie adrazu ž raskazvajuć, dzie i chto siadzić: heta chata ******* (ludziej z homaseksualnaj aryjentacyjaj — red. MOST), hetaja chata miantoŭ, a hetyja chaty — dziaŭčat. Jak u krainie prachodzić pierapis nasielnictva, tak i ŭ turmie raz na čatyry miesiacy prachodzić pierapis źniavolenych. «Kampjutar» z usioj infarmacyjaj zachoŭvajecca ŭ krytčykaŭ, ty možaš u ich spytać lubuju infu pra inšych źniavolenych.

Vasilu ŭdałosia chutka paznajomicca ​​ź dziaŭčynaj i pačać ź joj znosiny.

— Nu, značyć, ja pišu malavu: «Ja — Vasia, adtul, mnie stolki hadoŭ, chaču zavieści znajomstva». Nu i adkazvaje mnie Lena, kaža, što zalacieła pa finansavym artykule, pracavała buchhałtaram. Jana byłaja spartoŭka. Nu i my pačali ź joj pierapisvacca. Jana pisała pryhoža i cyharet nie prasiła. Na praciahu troch dzion my pierapisvalisia i, narešcie, dajšli da majoj asnoŭnaj zadačy — seksu.

A potym mnie raskazali, chto jana takaja. Lena akazałasia nie spartsmienkaj, a strašnaj babaj, jakaja siadzić užo nie pieršy raz praź niavypłatu alimientaŭ. Voś tak raźbili serca maładomu zeku.

Dziaŭčat u turmie viaźni dzielać na dźvie katehoryi.

— Jość baby nie kłasnyja i jość baby simpatyčnyja. Jany dzielacca pa artykułach. Samy časty artykuł u žančyn — heta alimienty. Jak praviła, heta jakija śpilisia, niedahledžanyja i sacyjalna ni da čoha nie hatovyja. Tudy ž iduć nastupnyja artykuły: pjanstva, chulihanstva. A jość baby kłasnyja, ja navat ź imi bačyŭsia, kali nas vazili ŭ sudy. Heta narkamanki, a dakładniej dziaŭčaty, jakija siadziać za raspaŭsiudžvańnie narkotykaŭ. Jany pryhožyja, maładyja, viasiołyja. U katehoryju kłasnych žančyn uvachodziać jašče palityčnyja i finansavyja.

Vasil raskazvaje, što pikam znosin ź dziaŭčynaj ličycca toj momant, kali jana dasłała svaju nižniuju bializnu. Kali ž dziaŭčyna choča spynić znosiny, jana moža adpravić svoj skarystany tampon.

Клас
89
Панылы сорам
98
Ха-ха
31
Ого
48
Сумна
57
Абуральна
42