Fota: AFP VIA GETTY IMAGES

Fota: AFP VIA GETTY IMAGES

U svaim analizie strataŭ Ruskaja słužba Bi-bi-si i kamanda vałancioraŭ abapirajucca na paviedamleńni kiraŭnikoŭ rasijskich rehijonaŭ i na publikacyi miascovych ŚMI — u kožnym vypadku viadomyja jak minimum imia i proźvišča zahinułaha vajskoŭca. Na dadzieny momant udałosia paćvierdzić infarmacyju pra 3052 zahinułych sałdatach i aficerach.

Hety padlik nie moža być dakładnym, pakolki i ŚMI, i rehijanalnyja ŭłady nazyvajuć daloka nie ŭsich zahinułych, navat kali «hruz 200» užo byŭ dastaŭleny ŭ rehijon, a cieła zahinułaha pachavanaje.

Ujaŭleńnie ab tym, jakaja kolkaść zahinułych nie patrapiła ŭ statystyku, daje infarmacyja z rehijanalnych mohiłak. U niekatorych haradach pad pachavańnie zahinułych va Ukrainie vydzielenyja cełyja alei.

Bi-bi-si aznajomiłasia ź situacyjaj na 11 mohiłkach u Staŭrapali, Kazani, Krasnadary, Jekaciarynburhu, Novasibirsku, Bałašysie, pad Uljanaŭskam i ŭ Kalininhradskaj vobłaści. Na kožnych mohiłkach vyjaŭlenyja mahiły vajskoŭcaŭ, zahinułych paśla 24 lutaha 2022 hoda.

U publičnaj prastory nazyvalisia imiony nie ŭsich pachavanych. Ale zrazumieć, što pierad nami mahiły vajskoŭcaŭ, niaciažka: uzrost zahinułych — ad 18 da 45 hadoŭ, na kryžy — fatahrafii ŭ vajskovaj formie, a na mahile lažać vianki ad Ministerstva abarony.

Na Archanhielskich mohiłkach kala Uljanaŭska paśla pačatku vajny va Ukrainie źjavilisia 42 śviežyja mahiły vajskoŭcaŭ. Ź ich imiony 21 zahinułaha nie nazyvalisia publična i nie zhadvalisia navat u sacsietkach. Tolki na padstavie źviestak adnych mohiłak zrazumieła, što pamyłka ŭ raźlikach skłała ŭ dadzienym vypadku 50%.

Na mohiłkach «Kurhan» u Kazani raniej nieviadomych imionaŭ — 30%. Na Michajłaŭskich mohiłkach kala Staŭrapala — taksama amal 30%. Na vajennaj alei Kapanskich mohiłak kala Krasnadara — usie 100%.

U pačatku krasavika ŭ ŚMI było apublikavana videa žałobnaha mierapryjemstva, dzie było vystaŭlena 55 partretaŭ zahinułych desantnikaŭ 247-ha hvardziejskaha desantna-šturmavoha pałka. Ź ich tolki 29 proźviščaŭ zhadvalisia publična.

U vyniku žurnalistam «Miedyjazony», jakija taksama viaduć padlik rasijskich strataŭ, atrymałasia pry dapamozie dadatkovych instrumientaŭ pošuku infarmacyi vyznačyć usie 55 proźviščaŭ. Takim čynam, raniej było nieviadoma 52% imionaŭ zahinułych desantnikaŭ z hetaj panichidy.

Takim čynam, my možam vykazać zdahadku, što śpis paćvierdžanych strataŭ, jaki viadzie Bi-bi-si, moža ŭtrymlivać pa mienšaj miery na 40—60% mienš imionaŭ zahinułych, čym realna pachavana ŭ Rasii.

Pa acency raźviedki Vialikabrytanii, da kanca maja Rasija straciła va Ukrainie kala 15 tysiač čałaviek. Pavodle źviestak Hienštaba Ukrainy, kolkaść zahinułych rasijskich vajskoŭcaŭ pierasiahnuła 30 tysiač.

Fota Stanisłava Krasilnikava / TASS

Fota Stanisłava Krasilnikava / TASS

Pa abjavie

U apošni miesiac ŚMI i aficyjnyja asoby ŭsio čaściej zhadvajuć siarod zahinułych «dobraachvotnikaŭ», choć raniej pra ich naohuł nie pisali. Realny status hetych ludziej nie zaŭsiody zrazumieły.

Da kanca maja Bi-bi-si vyjaviła paviedamleńni ab hibieli prynamsi 81 čałavieka, nazvanaha ŭ publikacyjach «dobraachvotnikam». Niekatoryja ź ich vajavali va Ukrainie ŭ składzie niejkich kazackich atradaŭ, inšyja prajšli tydniovuju padrychtoŭku va ŭniviersitecie specnazu ŭ Čačni i, pa ŭsioj bačnaści, padpisali karotkaterminovy kantrakt ź Minabarony. 30% zahinułych dobraachvotnikaŭ — ludzi starejšyja za 40 hadoŭ, dziesiać čałaviek adpravilisia vajavać, budučy starejšymi za 50 hadoŭ.

Mahčyma, status dobraachvotnika dapamahaŭ abychodzić abmiežavańni pa pryjomie na vajskovuju słužbu, jakija dziejničali ŭ Rasii da kanca maja. Dla padpisańnia pieršaha kantraktu ź Minabarony treba było być maładziejšym za 40 hadoŭ. Ciapier hetyja abmiežavańni źniatyja.

Z pačatku sakavika vakansii vajskoŭcaŭ pa kantrakcie pačali tysiačami źjaŭlacca na papularnych sajtach pošuku pracy nakštałt HeadHunter. Adhuknuŭšysia na abjavu, možna było trapić na vajnu va Ukrainu ŭsiaho praz paru tydniaŭ. Niahledziačy na heta, rasijskija ŭłady i asabista prezident Uładzimir Pucin śćviardžali, što va Ukrainie vajujuć tolki prafiesijnyja vajskoŭcy i kantraktniki.

Papaŭnieńnie ŭ vojska nabirajuć i bolš tradycyjnymi sposabami. Tolki na sajcie Ministerstva abarony zaraz raźmieščanyja 500 vakansij. Amal u 30% vypadkaŭ punkty adboru na vajskovuju słužbu raźmiaščajucca ŭ haradach Dahiestana — Machačkale, Chasaviurcie, Kaśpijsku, Dziarbiencie i Bujnaksku.

Karta zahinułych u Rasii pa rehijonach. Čym ciamniejšy koler — tym bolšyja straty

Karta zahinułych u Rasii pa rehijonach. Čym ciamniejšy koler — tym bolšyja straty

U Dahiestanie ŭžo viadoma pra jak minimum 176 miascovych žycharoŭ, jakija zahinuli na vajnie va Ukrainie. Respublika źjaŭlajecca lidaram pa kolkaści strataŭ u hetaj vajnie. Ale zhadanaja ličba naŭrad ci adlustroŭvaje realny maštab strataŭ siarod uradžencaŭ Dahiestana, pakolki ŭličvaje tolki aficyjnyja paviedamleńni pra «hruz 200» i publikacyi miascovych ŚMI z repartažami z pachavańnia. Druhoje miesca pa kolkaści strataŭ pa-raniejšamu zajmaje Buracija — tam abjavili pra pachavańni 136 vajskoŭcaŭ.

Na trecim miescy — Vałhahradskaja vobłaść sa 109 zahinułymi. Ź siaredziny maja ŭ abłasnym centry — la padjezdaŭ i ŭ hramadskim transparcie — źjavilisia ŭlotki z zaklikam da vałhahradcaŭ «uziać udzieł u śpiecapieracyi». U aficyjnych dakumientach havorka idzie tolki pra tych, chto raniej prachodziŭ vajskovuju słužbu. Abiacany zarobak — ad 300 tysiač rubloŭ. Siaredni zarobak u horadzie — prykładna ŭ vosiem razoŭ nižejšy.

Dla mnohich rehijonaŭ Rasii, dzie adsutničajuć sacyjalnyja lifty, słužba ŭ armii pa kantrakcie źjaŭlajecca ledź nie adzinaj mahčymaściu zarabić. Na takuju pracu zhadžajucca ludzi biez realnaha dośviedu ŭdziełu ŭ vajennych dziejańniach.

Dla paraŭnańnia: viadoma tolki pra šeść zahinułych z Maskvy, choć žychary stalicy składajuć amal 9% nasielnictva Rasii.

Hienierały

Hienierał Kanamat Batašaŭ

Hienierał Kanamat Batašaŭ

Na dadzieny momant Bi-bi-si viedaje pra hibiel troch hienierałaŭ na vajnie z Ukrainaj. Da niadaŭniaha času rasijskija rehijony paćviardžali hibiel dvaich, ale 24 maja stała viadoma pra hibiel Kanamata Batašava — hienierał-majora Vajenna-pavietranych siłaŭ u adstaŭcy.

22 sakavika Hienštab Uzbrojenych siłaŭ Ukrainy zajaviŭ, što ŭ niebie nad Danieckaj vobłaściu źbili rasijski šturmavik Su-25, piłot nie paśpieŭ katapultavacca. Byłyja kalehi paćvierdzili, što adstaŭny hienierał Batašaŭ vykonvaŭ zadańni mienavita na Su-25.

Batašaŭ — samy vysokapastaŭleny lotčyk z usich viadomych zahinułych vajskoŭcaŭ. Jak mienavita jon apynuŭsia va Ukrainie, nie ŭdakładniajecca, ale jahony ŭdzieł u pavietranych bajach moža kazać pra niedachop vysokakłasnych śpiecyjalistaŭ u šerahach rasijskaj armii na vajnie.

Ukrainskija ŭłady raniej paviedamlali pra hibiel jašče siami rasijskich hienierałaŭ, ale jak minimum dva ź ich — Mahamied Tušajeŭ i Andrej Mardvičoŭ — akazalisia žyvymi, jany pieryjadyčna źjaŭlajucca na videazapisach i praciahvajuć udzielničać u bajavych dziejańniach na terytoryi Ukrainy.

«Ahramadnyja straty aficeraŭ»

Z 3052 rasijskich vajskoŭcaŭ, jakija dakładna zahinuli va Ukrainie, 152 — heta tak zvanyja starejšyja aficery (hienierały, pałkoŭniki, padpałkoŭniki, majory). Jašče 405 — małodšyja aficery armii. Sumarna bolš za 18% viadomych zahinułych — heta aficery.

Raniej rasijskaja słužba Bi-bi-si ŭdakładniała, što taki vysoki adsotak moža być źviazany z tym, što cieły zahinułych aficeraŭ dastaŭlajuć dadomu ŭ pryjarytetnym paradku. Ale jašče adna pryčyna — uładkavańnie kamandavańnia ŭ rasijskim vojsku.

Bolšaść funkcyj pa kiraŭnictvu bojem biaruć na siabie mienavita aficery. U toj čas jak u vojskach krain NATA mnohija zadačy ŭpaŭnavažanyja vyrašać siaržanty, kaprały i inšyja małodšyja čyny. 30 maja heta paćvierdziła i brytanskaja raźviedka.

Pavodle źviestak brytanskaha Minabarony, Rasija i sapraŭdy niasie vializnyja straty siarod aficeraŭ małodšaha i starejšaha źviana.

«Małodšym aficeram davodziłasia kiravać taktyčnymi dziejańniami samaha nizkaha ŭzroŭniu, bo ŭ rasijskaj armii nie chapaje vysokakvalifikavanych i nadzielenych paŭnamoctvami siaržantaŭ, jakija vykonvajuć hetuju rolu ŭ zachodnich armijach», — ličyć raźviedka.

Hetyja straty dadajuć prablem da ŭžo isnujučych u rasijskaj armii, i navat bataljonnyja taktyčnyja hrupy, jakija rasijskija vajskoŭcy stvarajuć va Ukrainie z pakinutych padraździaleńniaŭ, buduć mienš efiektyŭnyja z-za niedachopu kamandziraŭ.

U kancy maja Minabarony Vialikabrytanii śćviardžała taksama, što kolkaść zahinułych rasijskich vajskoŭcaŭ za pieršyja try miesiacy vajny va Ukrainie ź vialikaj dolaj imaviernaści anałahičnaja kolkaści strataŭ SSSR u afhanskaj vajnie. Pa aficyjnych źviestkach, u toj vajnie zahinuła kala 15 tysiač savieckich sałdat.

«Spałučeńnie drennaj taktyki, abmiežavanaha pavietranaha prykryćcia, niedastatkovaj hnutkaści i hatoŭnaści kamandavańnia da likvidacyi niaŭdač i paŭtaralnych pamyłak pryviało da vysokaha ŭzroŭniu strataŭ, jaki praciahvaje raści padčas nastupleńnia ŭ Danbasie», — miarkujuć u Vialikabrytanii.

Zahinułych motastrałkoŭ užo bolš, čym desantnikaŭ

Kala 20% usich ustanoŭlenych zahinułych słužyli ŭ motastrałkovych vojskach. Da pačatku červienia pa absalutnych ličbach strataŭ motastrałki abahnali PDV (choć na dolu desantnikaŭ usio jašče prypadaje 19% paćvierdžanych zahinułych). Ekśpierty adznačajuć, što heta moža być źviazana z charaktaram bajavych dziejańniaŭ, jakija ciapier viaduć rasijskija vajskoŭcy.

U pieršyja tydni vajny Maskva praviała niekalki bujnych desantnych apieracyj. Ciapier ža rasijanie viaduć zaciažnyja bai na terytoryi Danieckaj i Łuhanskaj abłaściej. U takich bitvach istotnaja nahruzka zvyčajna kładziecca mienavita na piachotu, a nie tolki na šturmavyja hrupy.

Ale taki vysoki ŭzrovień strataŭ siarod desantnikaŭ i motastrałkoŭ taksama moža być źviazany z prablemami ŭ zabieśpiačeńni sałdat aptečkami z sučasnymi srodkami pieršaj dapamohi i drenna naładžanaj sistemaj evakuacyi paranienych ź linii frontu.

Praciahvajuć pastupać źviestki pra hibiel vajskovych piłotaŭ. Da pačatku červienia viadoma pra pachavańni 37 vajskovych lotčykaŭ (uklučajučy šturmanaŭ i bortmiechanikaŭ samalotaŭ i viertalotaŭ). Heta štučnyja śpiecyjalisty i elita luboj armii. Padrychtoŭka adnaho lotčyka moža zajmać da 10 hadoŭ i kaštuje ad 3 da 7 młn dalaraŭ.

U śpisie strataŭ, jakija nam udałosia paćvierdzić, — 119 supracoŭnikaŭ Rashvardyi, uklučajučy bajcoŭ elitnych atradaŭ «Viciaź», «Rosič» i «Tajfun». Siarod zahinułych jość prynamsi 53 bajcy śpiecnaza HRU i padpałkoŭnik śpiecnaza FSB «Alfa». Usie hetyja padraździaleńnia ličacca adnymi z najmacniejšych u Rasii.

Jak my ličym

U Rasii kožny dzień publikujucca ŭsio novyja imiony zahinułych i fotazdymki z pachavańniaŭ. Čaściej za ŭsio proźviščy nazyvajuć kiraŭniki rasijskich rehijonaŭ abo pradstaŭniki rajonnych administracyj, miascovyja ŚMI i navučalnyja ŭstanovy, dzie raniej vučylisia zahinułyja, a taksama svajaki.

Bi-bi-si i kamanda vałancioraŭ vyvučajuć hetyja źviestki i ŭnosiać ich u śpis, jaki my viadziem z pačatku rasijskaha ŭvarvańnia va Ukrainu. My nie ŭličvajem paviedamleńni ŚMI pra dziasiatki, a časam i sotni zahinułych, kali ŭ ich niama kankretnaj infarmacyi pra imiony i proźviščy. My taksama nie ŭličvajem paviedamleńni pra hibiel najmitaŭ z tak zvanaj PVK Vahniera.

Zrazumieła i toje, što pra niekatoryja straty nie paviedamlajecca publična, tamu naš śpis vidavočna niapoŭny, a realnyja straty rasijskaha vojska i Rashvardyi va Ukrainie vyšejšyja. Tym nie mienš, abjom sabranych źviestak dapamahaje nam vyjaŭlać asnoŭnyja tendencyi i analizavać, što adbyvajecca z rasijskaj armijaj, jakaja vajuje va Ukrainie.

Čytajcie taksama:

«Plejada u*banov», «Putin — s*ka», «Šojhu — profan». Rasijskija pałkoŭniki abmiarkoŭvajuć kiraŭnictva svajoj armii

Ukraincy źniščyli cełuju BTH rasijan pry sprobie pierapravicca cieraz Daniec. Voś jak heta było

Junyja, biednyja, miortvyja. Žurnalisty skłali partrety zabitych rasijskich vajskoŭcaŭ

«Buratam zdajecca, što ŭdzieł u vajnie ŭzvyšaje ich da ruskich». Čamu rasijskija nacmienšaści tak achvotna jeduć vajavać va Ukrainu

Клас
8
Панылы сорам
0
Ха-ха
2
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0