Novy telehram-kanał «Paparatar», jaki śpiecyjalizujecca na insajdach i źlivach, na hetym tydni apublikavaŭ u siabie dakumient pad nazvaj «Uzajemadziejańnie z ekśpiertnaj hramadoj Respubliki Biełaruś». Jon nibyta byŭ raspracavany dla pracy rasijskich dypłamataŭ u našaj krainie, ale dakładnaha paćvierdžańnia hetamu niama.

Źleva naprava: rasijanin Vital Sałaniecki, kiraŭnik «Rusi maładoj» Siarhiej Łušč, ekśpierty Alaksandr Špakoŭski i Alaksiej Dzierman, dekan FFSN BDU Vadzim Hihin. Fota z facebook.com.

Źleva naprava: rasijanin Vital Sałaniecki, kiraŭnik «Rusi maładoj» Siarhiej Łušč, ekśpierty Alaksandr Špakoŭski i Alaksiej Dzierman, dekan FFSN BDU Vadzim Hihin. Fota z facebook.com.

Heta nievialikaja brašurka z charaktarystykami, jakija dajucca ekśpiertam, ŚMI, palitykam. Časam jany vielmi žorstkija i cyničnyja, časam zdajecca, što ŭziatyja prosta źniadkul. Prapanujem vašaj uvaz niekatoryja ŭryŭki.

Pierš za ŭsio adznačajecca, što nośbity prarasijskich pohladaŭ adkinutyja ŭ Biełarusi ŭ «marhinalny siektar». «Prarasijskaja apazicyja ŭ Biełarusi adsutničaje», — ličyć ananimny aŭtar.

Spačatku dajucca charaktarystyki dvum sajtam, jakija stvorany, kab adlustroŭvać rasijskija pohlady.

«Sanar-2050»

Heta sajt, nakiravany na intehracyjnyja prajekty. Adznačajecca, što jon finansujecca z upraŭleńnia prezidenta Rasii pa mižrehijanalnych i kulturnych suviaziach ź inšymi krainami.

«Kamanda nie maje razumieńnia ab situacyi ŭ Biełarusi, a tolki adpracoŭvaje biudžet. Arhanizoŭvaje małaznačnyja mierapryjemstvy i prezientacyi, trafik nakručany. Praktykujuć źlivy i paklopy na apanientaŭ», — adznačajecca ŭ dakumiencie.

«Sputnik»

Asnoŭny rasijski prapahandyscki kanał, jaki pracuje ŭ našaj krainie.

«Naviedvalnaść sajta nakručanaja. Bolš za 50% naviedvalnikaŭ z Rasii.

Ahienctva znachodzicca pad kantrolem biełaruskich śpiecsłužb i zabiaśpiečvaje za košt rasijskaha biudžeta prapahandysckija mierapryjemstvy na rasijskaj i biełaruskaj miedyjaprastorach», — takija nie duža suciašalnyja vysnovy dla «Sputnika».

***

Ciapier projdziemsia pa piersanalijach. Jany raźbity na dźvie častki: tyja, chto adkazvajuć za rasijski kirunak, i ahulnyja ekśpierty.

Aleh Hajdukievič

«Zajaŭlaje, što ŭ jaho samaja masavaja partyja (50 tysiač čałaviek), ale heta nie adpaviadaje rečaisnaści. Jość mierkavańnie, što heta niejkija byłyja viaźni, kryminalnyja aŭtarytety i «miortvyja dušy».

Partyja absalutna błazienskaja. Usurjoz jaho ŭ Biełarusi nichto nie ŭsprymaje. Sprabuje kapijavać styl Žyrynoŭskaha i svajho baćki.

Dastatkova kamunikabielny. Starajecca ŭstupać u dyjałoh z usimi apanientami. Pa niekatorych dadzienych, siabruje ź Viktaram Łukašenkam i ŭstupiŭ u jahony bajkierski kłub. Maje prezidenckija ambicyi i ŭsurjoz ličyć, što źmienić Łukašenku na nastupnych vybarach», — napisana pra staršyniu ŁDPB.

Vadzim Hihin

«Lubimčyk Łukašenki. Prafiesijny historyk, całkam aryjentavany na palityčny režym. Na navukovych kanfierencyjach viadzie siabie kanstruktyŭna». Pry hetym Hihina nazyvajuć redaktaram «Biełaruskaj dumki», a jon daŭno ŭžo tam nie pracuje.

Alaksiej Dzierman

U materyjale dva varyjanty napisańnia proźvišča: i praź litaru «t» na kancy i bieź jaje. Dziermanu ŭspaminajuć jaho viasiołaje minułaje. «U 2002 hodzie Dzierman staŭ adnym z zasnavalnikaŭ arhanizacyi «Hieha Ruch», jakaja ŭ jakaści svaich papiarednikaŭ bačyła «Biełaruskuju nacyjanał-sacyjalistyčnuju partyju».

Padtrymki ŭ moładzievym i apazicyjnym asiarodździ nie maje. Atrymlivaje finansavańnie z boku Administracyi prezidenta Rasii, sajuznaj dziaržavy, mahčyma, Fonda Harčakova».

Kirył Koktyš

«U siaredzinie 2000-ch prytrymlivaŭsia apazicyjnych pohladaŭ, ale apošnija 10 hadoŭ adstojvaje punkt hledžańnia aficyjnaha Minska. Časta robić u publičnaj prastory ŭkidy pa zamovie ź Biełarusi. Dobra infarmavany. Pieradaje atrymanuju ad surazmoŭcaŭ infarmacyju ŭ KDB Biełarusi. Dastatkova adekvatny i vielmi chitry. Karystajecca aŭtarytetam u biełaruskich niedziaržaŭnych i dziaržaŭnych ŚMI, apazicyjnych kołach», — raskazvajuć pra dacenta MHIMO.

Ihar Marzaluk

Dobrych charaktarystyk nie dačakaŭsia i parłamientar Marzaluk. «Nadzvyčaj ahresiŭny, hanarysty.

Lubimčyk Łukašenki. Maje schavanyja prezidenckija ambicyi. Etničny nacyjanalist, ale starajecca nie afišavać svaich pohladaŭ».

Nie šmat kamu prypisvajuć prezidenckija ambicyi.

Piatro Piatroŭski

A voś supracoŭnika «Biełaj Rusi» i Akademii navuk Piatroŭskaha rasijski bok cenić. «Adzin z samych efiektyŭnych prapahandystaŭ biełaruskaj palityka-ekanamičnaj madeli. Praciŭnik Rasii i isnujučaj u RF ułady.

Raspalvaje ŭ RF sacyjalny kanflikt, bo ličyć, što źmiena ŭłady ŭ Kramli na levych uratuje niezaležnaść Biełarusi».

Juryj Šaŭcoŭ

Jašče adzin ekśpiert, jakoha pryniata ličyć prarasijskim. «Nabližany da Administracyi prezidenta RB. Biełaruski šavinist i nacyjanalist. Aŭtar teoryi ab nadańni Minsku funkcyi novaha centra «zborki» ŭschodnich słavian paśla pravału Maskvy i Kijeva. U apošni čas aktyŭny ŭ Maskvie, šukaje finansavańnie».

Alaksandr Špakoŭski

Hetamu čałavieku ŭspaminajecca jahonaje «ŭltranacyjanalistyčnaje» minułaje ŭ składzie «Pravaha aljansu».

«Pohlady całkam nacyjanalistyčnyja, u duchu Łukašenki: Rasija — heta syravinavy prydatak efiektyŭnaj Biełarusi, Rasii patrabujecca kantrol i akulturvańnie z boku biełarusaŭ.

Dastatkova infarmavany, erudyravany, u dyskusijach viadzie siabie ahresiŭna. Dapuskaŭ pahrozy fizičnaha hvałtu ŭ adras ekśpiertaŭ z Rasii».

Śviatłana Aleksijevič

«Karystajecca aŭtarytetam u značnaj častcy biełaruskaha hramadstva. Jaje vykazvańni ab biahučaj situacyi ŭ Rasii ahulnaviadomyja, ale jana časta vydumlaje niebylicy, jakich nikoli nasamreč nie było. U cełym da Rasii stavicca stanoŭča. Vielmi taktoŭnaja i lubić dušeŭnyja razmovy», — raskazvajuć pra Aleksijevič.

Pavieł Daniejka

Ekanamist, dyrektar centra Beroc. «Vyklučna aściarožny i chitry, umieje znajści svaju vyhadu ŭ luboj situacyi.

Da Rasii stavicca jak da niepaźbiežnaha zła, jakoje treba ŭličvać».

Andrej Dźmitryjeŭ

Mabyć, kiraŭnik «Havary praŭdu» nie duža abradujecca ad pračytanaha.

«Ciesna supracoŭničaje z KDB, padčas aryštu źliŭ dadzienyja svaich paplečnikaŭ paśla čaho staŭ nierukapaciskanym u apazicyjnym asiarodździ. Ajčym — hienierał FSB RF (pamior), maci žyvie ŭ Rasii.

Lidar «Havary praŭdu», jakoje finansujecca z ZŠA i niejki čas atrymlivała finansavańnie z Maskvy. Ahučvaje vyhadnyja biełaruskim uładam inicyjatyvy. Maje prezidenckija ambicyi. U dastatkovaj stupieni kanstruktyŭna, ale nie damovazdolny, u dyjałohach pa-majstersku padstrojvajecca pad pohlady i nastroi surazmoŭcy».

Andrej Jelisiejeŭ

Adzin ź vidavočnych fejłaŭ stvaralnika hetaha dapamožnika.

Jelisiejeŭ, jaki apošnim časam šmat piša pra infarmacyjnuju i nie tolki niebiaśpieku z boku Rasii, čamuści pazicyjanujecca, jak «prychilnik supracoŭnictva z RF». Možna było b padumać, što jaho z kimści pabłytali, ale bijahrafija adpaviadaje praŭdzie.

Vadzim Jałfimaŭ

Publicyst, supracoŭnik žurfaka BDU. Časta vystupaje na dziaržaŭnych telekanałach. «Ź im varta zaviazać supracoŭnictva. Jon całkam adekvatny, i stvarajecca ŭražańnie, što jon hatovy syści ad Łukašenki».

Śviatłana Kalinkina

«Piša jarkija teksty na złobu dnia. Doŭhi čas da RF była nastrojenaja łajalna, ale paśla ź joj papracavali biełaruskija śpiecsłužby. Finansujecca ciapier z Polščy. Maje aŭtarytet u apazicyjnych i žurnalisckich kołach.

Niebiaśpiečnaja, ideałahična nietryvałaja, vyklučna praktyčnaja (skvapnaja na hrošy)», — pišuć pra Kalinkinu.

Volha Karač

Lidarku «Našaha doma» rasijskija aŭtary taksama bačać jak patencyjnuju sajuźnicu. «Vystupaje za ciesnyja adnosiny z RF. Nieadnarazova vystupała na mierapryjemstvach u Rasii. Maje prezidenckija ambiycyi. Pa stanie zdaroŭja bolšuju častku času pravodzić u Vilni. U 2016 hodzie asudziła aryšt žurnalistaŭ «Rehnuma» za što jaje ckavali žurnalisty niedziaržaŭnych ŚMI i niekatoryja apazicyjnyja palityki. Lubić zajmacca hiendarnaj tematykaj».

Anatol Labiedźka

«Mieŭ vielmi dobryja adnosiny z Barysam Niamcovym i SPS. Da adnosinaŭ z Rasijaj stavicca dosyć łajalna, ale adnačasova baicca Maskvy», — pišuć pra byłoha staršyniu AHP.

Uładzimir Mackievič

«Lubić razvažać pra budučyniu Biełarusi, rasijska-biełaruskich adnosinach. Dastatkova erudziravany i ehacentryčny.

Žorstki etničny nacyjanalist («Rasija — vorah»). Časam nieadekvatny».

Mikałaj Statkievič

«Asabisty vorah Łukašenki. Vuličny bajec. U stasunkach dastatkova adekvatny. Da Rasii stavicca dosyć niejtralna, ale publična, jak adzin ź lidaraŭ apazicyi, dapuskaje vypady ŭ bok RF.

Źbiraŭsia pisać list prezidentu Rasii z prośbaj pazbavić Biełaruś ad Łukašenki. Płanuje ŭdzieł u novych prezidenckich vybarach».

Alaksandr Fiaduta

«Karystajecca aŭtarytetam u niedziaržaŭnych ŚMI i apaziycyjnych asiarodkach. Da Rasii stavicca łajalna. Puškinist. Vyklučna ambicyjny».

Arciom Šrajbman

«Piša jarkija i dastatkova abjektyŭnyja artykuły. Karystajecca papularnaściu siarod čytačoŭ tut.by. Inšym razam dazvalaje chamskija vypady ŭ dačynieńni da apanientaŭ. Źviazany ź biełaruskim MZS i KDB», — tak napisali pra kałumnista tut.by.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?